7 votes

José Epita Mbomo: The Spanish electrician who sabotaged the Nazis