5 votes

Australia to push EU-style trade deal in Asia