6 votes

Kosovo asks US for permanent military base, speedier NATO membership