7 votes

Thieves make away with 500-tonne iron bridge in Bihar, India